Werken in een lerende omgeving (COIL)


De Innovatiewerkplaats functioneert als een learning lab. In lerende communities, bestaan uit onder andere studenten, docenten, lectoren, ondernemers en andere stakeholders in het gebied wordt aan uiteenlopende vraagstukken gewerkt. Onder een community verstaan wij een groep mensen rondom één thema, die geregeld bijeenkomt, samen aan projecten werkt, afspraken maakt, verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar heeft en al doende systematisch en structureel leert. Vanuit een community werken we aan innovaties met het oog op kennis, systemen, structuren en businessmodellen. Daarom duiden we de communities ook aan als COIL: Community Of Innovative Learners.

COIL is een organisatievorm waarin een heterogene groep mensen, over de grenzen van formele organisaties, projecten of afdelingen heen, kennis ontwikkelt en deelt, samenwerkt en bijdraagt aan het oplossen van problemen of vraagstukken. Zij doen dit in een continu proces, dat het leren van zowel de individuele deelnemer als het collectief bevordert. De lerende community werkt op basis van gezamenlijke doelen, waarden en praktijken, zoals betrokkenheid, partnerschap, continuïteit, individuele benadering, vertrouwen, verantwoordelijkheid, teamgeest, flexibiliteit en gemeenschapszin. Kerneigenschappen van een lerende community zijn:

  • Gedeeld en ondersteunend leiderschap: leiderschapsactiviteiten op formele en informele posities, waarbij formeel leiderschap noodzakelijk is om een lerende community te bouwen en te onderhouden, maar altijd op de achtergrond en met ruimte voor anderen.
  • Gedeelde visie en waarden: mensen die in eenzelfde context werken vormen pas een community als zij samen dezelfde visie voor ogen hebben en vanuit dezelfde waarden werken.
  • Collectief doelgericht leren en toepassen van het geleerde: continu / iteratief proces: leren (door doen), reflecteren op ervaring, nieuwe inzichten genereren en delen, gezamenlijke beslissingen nemen en het geleerde in de praktijk brengen.
  • Persoonlijke werkervaring: delen van best practice en geven / ontvangen van feedback / feedforward, niet (be) oordelend, maar als onderdeel van ‘peers helpen peers’.
  • Ondersteunende condities: condities en capaciteiten binnen een (school)organisatie om een lerende community te kunnen bouwen en onderhouden. Heeft betrekking op zowel cultuur en relaties als materiële faciliteiten. Een model voor community learning

Doordat op een regelmatige basis wordt samengewerkt met de ondernemers in de regio, zijn de actuele vraagstukken en uitdagingen bekend. Als er een uitdaging ligt die gebieds- of organisatie-overstijgend is dan wordt onderzocht of hiervoor een nieuwe community gestart kan worden. Dit begint met het organiseren van een bijeenkomst waar alle relevante stakeholders voor worden uitgenodigd.

Omdat de ketenaanpak een van de uitgangspunten is, zijn – als dit mogelijk is – de verschillende schakels uit de keten aanwezig, bijvoorbeeld een boer, transporteur, slachterij, slager en afnemer. Gezamenlijk wordt het probleem geanalyseerd en wordt toegewerkt naar een integrale en interdisciplinaire werkgroep, eventueel onderverdeeld in kleinere themagroepen die gekoppeld worden aan onderwijs en onderzoek binnen de kennisinstellingen. De kennisinstellingen draaien mee in de praktijk en leveren een meerwaarde voor de regio. De werkgroepen werken productgericht aan een businessmodel. Een productgroep heeft betrekking op een hanteerbaar, herkenbaar en samenhangend assortiment van producten. De precieze uitwerking kan per productgroep verschillen, afhankelijk van onder andere de bedrijfsstructuur in de betreffende sector, het type en de grootte van de bedrijven.

De lerende communities zijn een vorm van ‘Next education’. Vakmanschap en nieuwe competenties ontwikkelen zich mee met de vraag uit de arbeidsmarkt en maatschappij. Dit geldt tevens voor de kenniscreatie en er is een constant proces gaande van professionalisering. In een IWP komen studenten direct in aanraking komen met bedrijven, overheden en burgers( de maatschappij). Men kan geleerde theorie direct in de praktijk toepassen.

Speerpunten van de IWP Westerkwartier zijn:

-Regionale voedselketens

-Biobased Economie

-Energie

-Talentontwikkeling