Valorisatie

Kennisvalorisatie is het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en te vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid. Het behoort tot de kerntaken van elke kennisinstelling. Valorisatie kan uit verschillende activiteiten bestaan waaronder:

Ontwikkelen van duurzame businessmodellen
Het verrichten van praktijkgericht of maatschappelijk relevant onderzoek.
Het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere kennisinstellingen (mulitlevel/multidisciplinair
Kennistransfer Kennisverspreiding: het actief verspreiden van kennis via folders, workshops, cursussen en master classes, conferenties, nieuwsbrieven, tentoonstellingen, websites, social media
Kennis-doorwerking: bevorderen dat de kennis die wordt ontwikkeld zijn weg vindt in de dagelijkse praktijk
Publiceren
Curriculumontwikkeling en inbedding in onderwijs (nieuwe keuzedelen en opleidingen)
Kennis vastleggen
Successen vastleggen
het scholen van studenten die de opgedane kennis later kunnen gaan toepassen
het laagdrempelig beschikbaar maken van publicaties via Open Access
het organiseren van media aandacht rondom (belangwekkende) onderzoeksresultaten
het deelnemen aan het publieke debat

Ook samenwerkingsrelaties met bedrijfsleven en overheden op regionaal of nationaal niveau kunnen bijdragen aan valorisatie van kennis. Naast ideële motieven kan valorisatie ook zorgen voor extra inkomsten voor de regio.