Sterk Techniek Onderwijs


De IWP Noordhorn is partner van het project Sterk Techniek Onderwijs. De gebiedscoöperatie Westerkwartier richt een Innovatiewerkplaats Sterk Techniek Onderwijs in. Hierin werken ondernemers, onderwijs, overheden en burgers samen aan innovatieve oplossingen op het gebied van techniek-onderwijs. Vmbo-leerlingen werken samen met mbo-studenten en hbo-studenten aan projecten die vragen om een technische oplossing. Middels deze samenwerking wordt van elkaar geleerd en worden eigen individuele doelen (beter) bereikt.

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.In een regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen.

De belangstelling daalt voor het technisch mbo terwijl de vraag naar technisch personeel toeneemt. De vmbo scholen hebben door deze daling en mede als gevolg van de algemene daling van het aantal vmbo-leerlingen, keuzes moeten maken die niet positief zijn uitgevallen voor de technische richtingen. Investeringen zijn uitgesteld, vakgroepen zijn kleiner geworden en de relatie met het bedrijfsleven is onder druk van de krimp van de personeelsformatie en een verhoogde werkdruk in het onderwijs verwaarloosd. Dit proces is door de crisis vanaf 2007 tot circa 2011 nog versterkt, immers de vraag naar arbeidskrachten en stagiaires van het mbo is gedurende deze periode drastisch afgenomen. De economische omslag vanaf circa 2014 en de daaraan gekoppelde vraag heeft iedereen verrast en zowel de scholen alsook het bedrijfsleven waren hier niet op voorbereid. Een heroriëntatie op diverse terreinen is hierdoor noodzakelijk. Het betreft niet alleen de kwaliteit van het technisch onderwijs, maar ook het vergroten van de instroom en het opnieuw opwekken van belangstelling voor techniek bij basisschool leerlingen en leerlingen van de onderbouw van het vmbo. Op basis van bovengenoemde is de ambitie van de regio is in te delen rond vijf thema’s, te weten:

1) Verhoging van de kwaliteit van het technisch onderwijs in het vmbo;

2) Onderwijs en innovatie;

3) Samenwerken in de keten;

4) Professionalisering;

5) Vergroten van de instroom in het technisch vmbo en promotie van techniek onderwijs.

Wat levert dit u als ondernemer op

Samenwerken met het onderwijs biedt veel kansen:

 • Het biedt de mogelijkheid om mee te werken aan de uitvoering van het onderwijscurriculum en de actualisering daarvan. Zo ontstaat een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfspraktijk.
 • Bijdragen aan de vernieuwing van de onderwijsvorm Je kunt meewerken aan de ontwikkeling van duale opleidingstrajecten, aan blended learning, aan het inrichten van innovatielabs. Hierdoor komen medewerkers intensief in contact met studenten en dit biedt veel zicht op talent.
 • Bijdragen aan de vernieuwing van inhoud onderwijs Je meewerken aan de vernieuwing van de inhoud van het onderwijs. Medewerkers dragen bij aan goed onderwijs, je ziet de resultaten van de opdrachten en je krijgt door het veelvuldige contact kansen om de studenten te enthousiasmeren om bij je te komen werken.
 • Samenwerking met het bedrijfsleven maakt het onderwijs voor leerlingen concreet, dynamisch en uitdagend. De opleiding van uw toekomstige werknemers sluit daardoor beter aan op uw behoefte. Je bedrijf bekend maken bij studenten Dit zorgt voor naamsbekendheid en mogelijk werknemers of business-kansen.
 • Je werknemers hybride docent laten worden Je werknemer werkt als hybride docent deels bij je bedrijf en deels bij een onderwijsinstelling. Dit geeft de werknemer zingeving en groei in met name zijn of haar soft skills. Het onderwijs ziet deze werkwijze als een verrijking van de lessen en als een oplossing voor het lerarentekort.
 • Je kunt studenten aan de slag laten gaan met vraagstukken waar je zelf niet aan toe komt en waar je in relatief korte tijd inzicht in wilt krijgen. Je geeft studenten een kijkje in de keuken en ziet ze functioneren in de praktijk. Zo krijgt je goed zicht op studenten die mogelijk interessant zijn voor je bedrijf.
 • Meewerken aan de om- en bijscholing van je (potentiële) werknemers Je hebt gedurende de om- of bijscholings-periode zicht op de ontwikkeling van de student en kan daarmee in vrij korte tijd beoordelen of deze in aanmerking komt voor een baan. Daarnaast maakt dit je eigen medewerkers (opnieuw) klaar voor de toekomst.
 • Docenten professionaliseren Je informeert en inspireert docenten met projecten en ontwikkelingen uit de praktijk. Doordat docenten hierdoor beter op de hoogte zijn wat er in bedrijven speelt, verklein je de afstand tussen de theorie en de praktijk en komen er voor jou beter opgeleide studenten op de markt.
 • Door leerlingen in het bedrijfsleven te laten leren, stimuleert en motiveert u hen. En u zorgt voor een goed beeld van technische beroepen, sectoren en niet te vergeten: uw eigen bedrijf. Daar kunt u niet vroeg genoeg mee starten: op het vmbo oriënteren leerlingen zich al op hun toekomstige werkveld. Het vmbo levert de grootste groep studenten aan het mbo.
 • Het is een manier om uw netwerk uit te breiden, een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen en een uitdrukking van goed werkgeverschap.
 • Op de korte termijn kunnen de projectopdrachten tot nieuwe inzichten leiden. Enerzijds leert de ervaring dat het voor uw eigen medewerkers verhelderend werkt om de eigen activiteiten op een begrijpelijke manier uit te leggen. Anderzijds zullen onze leerlingen u – niet gehinderd door gebruikelijke conventies – verrassen met onconventionele resultaten, die het uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe ideeën.

Kortom, een langetermijninvestering met directe resultaten! U toont zich een betrokken ondernemer die graag een bijdrage wil leveren aan de versterking van de innovatie- en concurrentiekracht van de technische sector in Nederland.

Welke vormen van samenwerking zijn mogelijk

Afhankelijk van de ambities die u als bedrijf heeft zijn er verschillende vormen van participatie mogelijk

 • Rondleiding/excursie in uw bedrijf
 • Geven van workshops gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe ideeën, het oefenen van praktijksituaties. Eigenlijk de kernonderdelen van een training.
 • Het beschikbaar stellen van faciliteiten, techniek-ruimtes, machines en/of materiaal
 • Het beschikbaar stellen van praktijkbegeleiders of (gast)docenten  (Inzet van personeel bij de begeleiding van praktijkonderdelen of het geven van lessen en gastcolleges)
 • Deelnemen aan maatjesprojecten, waarin medewerkers van een bedrijf vmbo’ers en docenten gedurende langere periode samen optrekken.
 • Samenwerking tussen docenten en werknemers  (Docenten kennis laten maken met het vak in de praktijk en samenwerken aan het voeden, vormgeven en verrijken van het onderwijs)
 • Het begeleiden van stagiairs en leerlingen (Openstellen van stageplekken en/of leerlingen laten meelopen in het bedrijf)
 • Het samen vormgeven en/of verzorgen van keuzevakken  (Samen met het onderwijs technische keuzevakken opzetten en/of verzorgen, al dan niet in het eigen bedrijf)
 • Het gezamenlijk werken aan loopbaan oriënterende activiteiten (Inzet van personeel en/of materiaal voor het vormgeven en uitvoeren van activiteiten in het kader van een goede beroepen-oriëntatie)
 • Het inbrengen van actuele opdrachten/ vraagstukken (Meewerken aan het vormgeven van actuele opdrachten/vraagstukken uit de beroepspraktijk waar studenten onder begeleiding aan kunnen werken)

De plek waarop de samenwerking plaatsvindt kan afhankelijk van het onderwerp bij het bedrijf, de school of op een plek daarbuiten:

 • In de samenwerkingsvorm ‘De school in het bedrijf’ is een deel van de opleiding verplaatst naar een bedrijf. Het bedrijfsleven neemt een relatief grote rol in het opleiden van de deelnemers op zich. De impact op de bedrijfsprocessen is aanzienlijk, omdat er voor een langere periode een groep studenten in het bedrijf wordt geplaatst.
 • In de samenwerkingsvorm ‘Onderwijs en bedrijfsleven realiseren de school en het bedrijfsleven gezamenlijk een leerwerk-omgeving waar studenten afkomstig uit verschillende opleidingen kunnen leren in de praktijk. Het gaat om een bedrijfsmatige leeromgeving, die los staat van bedrijf en school. Hiermee voorkomt men dat een leeromgeving te schools wordt of dat een bedrijf te veel wordt belast door de aanwezigheid van studenten
 • In de samenwerkingsvorm ‘Het bedrijf in de school’ dragen bedrijven bij aan de realisatie van een bedrijfsmatige leeromgeving in de school. Ook daarna blijven bedrijven betrokken bij de uitvoering van het onderwijs in de leerwerk-omgeving. Voor de school betekent dit dat ze een praktijkgerichte leerweg kan aanbieden, binnen de beschermde omgeving van de school.
 • In de samenwerkingsvorm ‘bedrijfsprojecten’ werken de onderwijsinstellingen samen met meerdere bedrijven op een tijdelijke basis. Bedrijven dragen bij aan de actualiteit in de leerprocessen door opdrachten voor een groep studenten bij de school weg te zetten.
 • In de samenwerkingsvorm ‘samenwerking tussen school en intermediair’ In deze vorm van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven speelt het kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven een belangrijke rol.De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven zijn een verbindende schakel tussen scholen en bedrijven. Zij kunnen de vragen van het bedrijfsleven vertalen naar het onderwijs. Ieder bedrijf heeft specifieke eisen; het kenniscentrum bundelt deze tot één vraag richting de school.

 

Downloads

Samenwerkingsovereenkomst STO