Doorontwikkeling INA-app


Aanleiding en probleemstelling

De INA-app bestaat sinds 2019. INA staat voor Innovatie Netwerk App; een online platform waar vraag en aanbod samenkomen en netwerken en organisaties met elkaar worden verbonden. De bedoeling van de app is het delen met elkaar, het leren van elkaar en het samen ontwikkelen van toekomstgericht onderwijs. De INA-app is ontstaan uit een ‘hackaton’ voor studenten en is daarna verder ontwikkeld tot een volwaardige app in de appstore van Google en Apple.

De app is niet bekend in de regio. Dit betekent dat er momenteel er weinig content op de app aanwezig is. Ook zijn er weinig gebruikers en is er dus weinig verkeer op de app. Er vindt momenteel geen content-beheer plaats. Hierdoor staat er sterk verouderde informatie. Met een aantal organisatorische aanpassingen kunnen we deze problemen snel het hoofd bieden en meer verkeer genereren op het platform.

Ambitie

Onze ambitie is om de INA-app binnen drie jaar uit te bouwen tot een toonaangevende app die vraag en aanbod in het leer-ecosysteem van de regio weergeeft en ondersteunt. Een ecosysteem, waarin we bestaande initiatieven willen combineren met nieuwe initiatieven. Dit alles gericht op samen leren, samen werken, samen innoveren in ‘leergroepen’ die aan de slag gaan met actuele maatschappelijke opgaven. Met een leer-ecosysteem wordt een keten-aanpak neergezet, die aansluit bij nieuwe opvattingen van een ‘leven lang leren en ontwikkelen’ en worden duurzame sector-overschrijdende doelstellingen opgepakt waarmee educatie, wetenschap en techniek in direct verband worden gebracht met onze burgers van de toekomst. Deelnemers worden onderdeel van de oplossing.

Een groot complex ‘vraagstuk’ wordt uiteengerafeld in meerdere opdrachten van eenvoudig en monodisciplinair (1 student) tot complex, multi-level, multidisciplinair en aangeboden in doorlopende leerlijnen.

Maatschappelijke impact

De INA-app geeft iedereen toegang tot het regionale leer-ecosysteem. De INA-app ondersteunt daarmee actief de inclusieve waarden in de samenleving. De INA-app is laagdrempelig. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de projecten in de app en gemakkelijk in gesprek gaan met opdrachtgevers.

Even een paar voorbeelden:

Je zoekt als basisschool een interessant project m.b.t. voedseleducatie. Via de app bieden we dit in samenwerking met onze partner ‘De Nieuwe Leefstijl’ aan. We zorgen ook dat dit project onderdeel uitmaakt van een leerlijn waarbij MBO en HBO-leerlingen bijvoorbeeld onderzoek doen naar duurzame regionale voedselketens. Daarnaast begeleiden ze bassischool-leerlingen bij hun opdracht over voedseleducatie. Door onze intensieve samenwerking met boeren in de regio kunnen we aan het project een bezoek aan een boerderij koppelen. Leerlingen kunnen zien hoe voedsel geproduceerd wordt en hoe het smaakt.

Je wilt je omscholen, maar je weet nog niet exact wat je wilt doen. Misschien ben je op zoek naar iets dat aansluit op je huidige (werk)ervaring? Misschien wil je wel compleet iets anders doen, maar je weet nog niet wat? De INA-app kan de ingang zijn naar entree-onderwijs waar je klaar wordt gestoomd voor een baan of toelating tot het MBO. De GCWK werkt hiertoe samen met de Culinaire Vakschool in Groningen.

Wil je naast je studie of werk een maatschappelijke bijdrage leveren, je talenten ontwikkelen, je netwerk vergroten en daarmee werken aan je cv? Of wil je jouw leerlingen een onvergetelijke en leerzame ervaring bieden? In onze maatschappelijke projecten leren studenten en kinderen elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Leerlingen ontwikkelen hun talent en d.m.v. de vaardigheden van de 21e eeuw hun ideeën te realiseren

De INA-app leent zich voor diverse doelgroepen. Dit alles in het kader van ‘leven lang leren en ontwikkelen’:

 • Leerlijnen en opdrachten workshops voor primair en basisonderwijs. Voortgezet Onderwijs, Technasium, VMBO, MBO/ HBO en Universitiair onderwijs.
 • Re-integratie.
 • Werk zoeken.

Wat willen we gaan doen

We hebben een fasering opgesteld voor de doorontwikkeling van de INA-app. In de eerste fase zal de nadruk liggen op het snel aanbieden van meer content. Dit zal leiden tot meer verkeer op de app en gebruik van de app. In de tweede fase gaan we leerlijnen toevoegen en de ‘meedoen’ module verder ontwikkelen. Ook worden ‘derde’ partijen gekoppeld aan de app. Ondertussen doen studenten momenteel onderzoek doen naar de businesscase, de implementatie van leerlijnen en wordt er een prototype voor fase 2 gebouwd. We doen dit samen met de Hanzehogeschool. In fase drie wordt de app gekoppeld aan crowdfunding en wordt onderzocht in hoeverre circulair geld een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke businesscase van de app.

Fase 1 uitvoering (afgerond eind februari 2022) :

 • Overdracht eigenaarschap content en technisch beheer. Technisch beheer voortzetten met de huidige ontwikkelaars.
 • Content-beheerder aanstellen voor 12 uur per week. De content-beheerder zal in overleg met partners de content op de app uitbreiden.
 • Aansluiten kennispartners op INA-app: Onderwijsinstellingen/Biblionet etc..
 • Toevoegen nieuwe categorieën, zoals:
 • Positieve gezondheid (i.s.m. onze partners de Nieuwe Leefstijl/ HAN
 • Natuureducatie (i.s.m. onze partner Staatsbosbeheer).
 • De INA-app koppelen aan Workcept, waar onderzoeksvragen van ondernemers, overheden, onderzoeksinstellingen en inwoners voor het onderwijs worden gearticuleerd. Op Workcept staan 500 vragen uit de regio, die gekoppeld worden aan de INA-app.
 • Uitbreiding zoekcriteria/zoekargumenten
 • Promotie INA-app via social media.
 • Alle regionale projecten vastleggen in de INA-app. Samenwerking in de 5 O’s en ‘leven lang leren’ staat hier centraal.
 • App direct inzetten voor het werven van nieuwe bedrijven voor Sterk Techniek Onderwijs voor het VMBO.
 • App direct inzetten voor kinderopvang, primair- en basisonderwijs door samenwerking met de Nieuwe Leefstijl en andere partners van de GCWK.
 • Communicatie m.b.t. kennis-evenementen in de regio, zoals Let’s Gro.
 • Koppelen van initiatieven op de INA-app aan de SDG’s van de Verenigde Naties. Zo maken we mondiale problemen regionaal hanteerbaar. Zo leveren leerlingen de basisschool een bijdrage aan de oplossing van wereldwijde problemen als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Fase 1: onderzoek (afgerond december 2021)

 • Onderzoek door studenten van diverse opleidingen (MBO/HBO) naar de businesscase van de INA-app.
 • Maken communicatieplan INA-app.
 • Onderzoek naar passende leerlijnen voor thema’s als voedseleducatie vanaf kinderopvang tot universitair.
 • Maken communicatieplan INA-app.
 • Welke content-strategie helpt bij het vertalen van de doelstellingen van de INA-app.
 • Hoe richten we onze content-management  in: plannen, ontwikkelen, beheren, distribueren, evalueren en behouden van content?
 • Hoe richten we onze content-governance in: content-processen en content-organisatie?
 • Hoe kunnen we de resultaten van onze website meten/ wat is de meerwaarde van de content?
 • Prototype doorontwikkeling app door studenten ‘interaction design’

Fase 2: afgerond oktober 2022

 • Implementeren van doorlopende leerlijnen in het onderwijs. Een stelsel waarin de kwaliteit van en wisselwerking tussen kinderopvang, primair, voortgezet én vervolgonderwijs centraal staat.
 • Verder ontwikkelen van de ‘meedoen’ module. Deze module is nu nog niet volledig uitgewerkt in de app. Belangstellenden voor een project worden in een vroegtijdig stadium uitgenodigd aan te geven welke rol ze in een specifiek project willen spelen. En welke middelen/resources ze beschikbaar willen stellen. Denk daarbij aan kennis, vaardigheden, apparatuur, financiering en ontsluiting van elkaars netwerken. Het gaat hierbij om commitment en eigenaarschap.
 • Derde partijen koppelen aan de INA-app
 • Ontsluiten en koppelen kennisbanken onderwijs (bijv. NRO).
 • Koppelen vacature-sites van SBB en stage-aanbieders uit de regio.

Fase 3: gepland voor najaar 2022

 • Duurzaam betaalmiddel/circulair geld koppelen aan app (niet in begroting).
 • Koppeling aan een maatschappelijk crowd-funding platform voor de financiering van de projecten. Maatschappelijke betrokkenheid en impact i.p.v. financieel rendement.

Datamodel INA-app