Pilot International Business Office


Aanleiding

Uit onderzoek van Marklinq, onderzoeksinstituut van het lectoraat marketing en ondernemen van de Hanzehogeschool is gebleken dat de directe export van het Noordelijk bedrijfsleven achterblijft bij de rest van het Nederland. Groningen lijkt in eerste instantie voor een hoog bedrag te exporteren, maar de grootste bijdrage is de export van aardgas. Als voor deze bijdrage  wordt gecorrigeerd, is de exportprestatie één van de laagste in Nederland (Jong, 2016). Daarnaast doen maar 22% van de bedrijven in Groningen aan internationale handel (Jong, 2016). Het noordelijk bedrijfsleven blijkt vooral als toeleverancier voor exporterende bedrijven in andere delen van het land te fungeren. De meeste export in Nederland gaat richting Duitsland en daarbij is te zien dat de export van de provincie Groningen richting Duitsland achterblijft bij andere grensprovincies.

Inzetten op export is belangrijk voor de economie in Noord-Nederland omdat exporterende bedrijven productiever en innovatiever zijn dan niet-exporterende bedrijven (Ruis, 2013) (Love & Roper, 2015). Ze kunnen daardoor potentieel een grotere bijdrage leveren aan economische groei, duurzaamheid en werkgelegenheid. Meer export en internationalisering kan de economie van Groningen versterken.

Uit het onderzoek van de Jong (2016) komt namelijk naar voren dat de voornaamste redenen voor de exportachterstand gebrek aan kennis, netwerkvorming en financiën zijn. Het International Business Office (hierna genoemd IBO) heeft de ambitie ondernemers hierbij ondersteuning te bieden.

Bron: afstudeerrapport Dennis Buikema (Gebiedscoöperatie Westerkwartier/Hanzehogeschool)

Missie

Het International Business Office (IBO) van de gebiedscoöperaties Westerkwartier en Zuid-en Oost-Groningen en de Hanzehogeschool wordt opgezet om ondernemers, overheden en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun internationale ambities. Het IBO is er primair voor de aangesloten ondernemers uit de regio. Belangrijk is verwaarding binnen de keten op regionaal niveau. Bestaande en nieuwe producten, die afgezet kunnen worden op internationale markten. Denk hierbij ook aan intensievere samenwerking met aangrenzende regio´s in Duitsland.

Deelnemende partijen

Aan dit project nemen 12 ondernemers uit de regio Westerkwartier en Zuid-en Oost-Groningen deel. Het onderzoek zal worden gedaan door studenten en docenten van International Finance & Control van de Hanzehogeschool (IFC) en de International Business School van de Hanzehogeschool (IBS). De gebiedscoöperaties Westerkwartier en Zuid-en Oost-Groningen zijn gedelegeerd opdrachtgever namens de 8 ondernemers uit de regio.

Gebiedscooperatie Zuid en Oost Groningen
Gebiedscooperatie Westerkwartier
Oldenburger Fritom
Aircofin
Recyclecar
Landmark Global
Vandinter Semo
Hummel Export  B.V
Best Western Hotel Aduard/ Kingma Slachterij en Vee
Drenth Holland
Hanze Hogeschool IFC
Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen
Hanzehogeschool IFC
Hanze hogeschool IBS/ Bedrijfskunde
Instituut voor Financieel Economisch Management Bedrijfseconomie, Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen
International Finance & Control Hanzehogeschool)
International Businessschool Hanzehogeschool

Wat gaan we doen

De Hanzehogeschool en de Gebiedscooperaties Westerkwartier en Zuid en- Oost Groningen gaan samen met ondernemers uit de regio in een pilot de wenselijkheid en haalbaarheid van een International Business Office onderzoeken. We gaan inventariseren welke vragen er leven onder ondernemers m.b.t. internationalisering. Dit doen we multidisciplinair op een aantal thema’s:

 • Marketing
 • Financieel/Economisch/Bedrijfskundig
 • HR
 • Rechten
 • Cultuur

Aanpak

De pilot bestaat uit twee fasen. De pilot wordt uitgevoerd door internationale (dus Engelstalige) studenten. De eerste fase van de pilot wordt uitgevoerd door de opleiding International Finance & Control (IFC) en bestaat uit

 • Het opstellen van een vragenlijst voor ondernemers m.b.t bovengenoemde thema’s
 • Het inventariseren van relevante onderzoeksvragen van ondernemers

Er worden interviews afgenomen bij 12 ondernemers in de regio.

In de tweede fase wordt per ondernemer de meest relevante onderzoeksvraag door studenten van IBS uitgewerkt. Startdatum is midden-april 2020. Per bedrijf gaan 5 to 6 groepen van 5 studenten aan de slag met dezelfde casus. Ze maken bijv. een markt-toegangsstrategie. Dit is een geplande distributie- en leveringsmethode van goederen of diensten naar een nieuwe potentiële doelmarkt in het buitenland.

De pilot wordt op 23 juni 2020 afgesloten met een eindpresentatie en evaluatie.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Tijdens de pilot zijn er drie contactmomenten met de deelnemende ondernemers.

Datum Plaats Doel contactmoment
Februari 2020; studenten plannen afspraak met ondernemer. Bij bedrijf Afnemen enquete om propositie IBO te bepalen + inventarisatie onderzoeksvragen. Tijdsduur: 1,5 uur
Volgende afspraak met ondernemer tussen 11 en 14 mei. Info volgt nog Interview afnemen om tot een heldere onderzoeksvraag voor de casus te komen

Tijdsduur;  2 uur

23 Juni 2020 vanaf 16:00 uur Bij Hanzehogeschool Eindpresentatie/evaluatie

Tijdsduur: 1,5 uur

Wat levert de pilot op

De waarde, die wordt gecreëerd tijdens de pilot

 • De waardepropositie van het IBO voor ondernemers
 • Uitwerken van 1 casus (oplossing van een probleem) per deelnemende ondernemer
 • Evaluatie van het proces (wat heeft de pilot opgeleverd voor de deelnemende partijen)
 • Ontwikkeling van jong professionals in hun vakgebied en op persoonlijk vlak.

Resultaten en verwachtingen

Als ondernemer heeft u verwachtingen m.b.t. de resultaten van onderzoek door studenten. Lees voor een toelichting: https://gebiedscooperatie.info/resultaten-en-verwachtingen/