Penvoeren/ project administreren

Activiteiten organisatorisch

 • maakt afspraken en plant vergaderingen in, je beheert de agenda van de projectleider of projectmanager;
 • notuleert bij vergaderingen;
 • bereidt projectplannen voor en schrijft eraan mee;
 • richt de urenregistratie in
 • beheert de urenregistratie
 • fungeert als vraagbaak en informatieverstrekker voor iedereen die bij het project betrokken is, zowel intern als extern;
 • Verantwoording/ rapportages subsidies
 • Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en follow-up van de vergaderingen
 • conceptagenda opstellen, relevante stukken verzamelen en aanleveren, datum-afspraken maken, locatie regelen, notuleren
 • Assisteert bij de verslaglegging van activiteiten en communicatie met de betrokken
 • Onderhoudt contacten met projectuitvoerders in verband met administratieve en andere praktische zaken
 • Assisteert bij de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van events zoals training-sessies, workshops, conferenties, etc.
 • Voert administratieve werkzaamheden uit, bijvoorbeeld archivering van stukken, bestanden in ‘Basecamp’ en adressen in ons CRM-systeem ‘Teamleader’
 • Assisteert in overleg met de financieel verantwoordelijke bij de financiële administratie/ subsidieverantwoording.
 • Genereert managementinfo m.b.t. het project (rapportage over KPI’s)

Activiteiten financieel

 • Controleren van de volledigheid van de benodigde documenten en informatie bij aanvang en wijzigingen van een project;
 • Verantwoordelijk voor het dossier; vastleggen van projectgegevens en benodigde documenten in het projectmanagementsysteem;
 • Treffen van administratieve voorbereidingen teneinde te borgen dat financieel uitvoering kan worden gegeven aan een project (o.a. mogelijkheid tot bestellen);
 • Verantwoordelijk voor de facturering aan sponsoren; tijdig informeren van medewerkers/afdelingen welke bijdrage van hen wordt verwacht; signaleert openstaande actiepunten aan de betreffende medewerkers/afdelingen;
 • Signaleren van afwijkingen in de projectgegevens teneinde te bewaken dat aan de interne richtlijnen van de organisatie wordt voldaan;
 • Ondersteunt de projectcontroller bij het opstellen van financiële (eind)verslagen voor sponsoren en de voorbereiding van accountantscontroles;
 • Treffen van voorbereidingen voor het afsluiten van het projectdossier.