Kernwaarden voor een succesvolle coöperatieve samenwerking


 • Openheid – de bereidheid hebben om samen te ontwikkelen en transparant te zijn.
 • Oog voor elkaar standpunten en belangen. Standpunten zijn een mening of een zienswijze die met argumenten kunnen veranderen. Belangen hebben te maken met iemands voordeel of (levens)geluk. Belangen geven betekenis aan waar het echt om draait.
 • Vertrouwen – de verwachting dat de ander in het partnership zich niet opportunistisch zal gedragen, maar juist het wederzijds belang voortdurend in de gaten houdt, wederkerigheid
 • Actiegerichtheid – praten om zetten in doen
 • Betrokkenheid en eigenaarschap– interesse en bereidheid tonen in het ontwikkelen van een langdurige relatie tussen de partners
 • Diversiteit – erkennen en waarderen dat de partner anders is
 • Vakmanschap – uitgaan van kracht en toegevoegde waarde
 • Van deelbelang naar gemeenschappelijk belang
 • Van enkelvoudige eigenaren naar meervoudige eigenaren (werken aan meervoudig eigendomsrecht van grond, arbeid en kapitaal, bijvoorbeeld door coöperaties op te richten, die productiemiddelen namens het collectief beheren. Veronderstelling hierbij is dat inputmarkten grond, arbeid en kapitaal de prijsvorming in een keten verstoren
 • Van reclame naar gedeeld verhaal
 • Van transactioneel naar transformatief leiderschap. Handel vanuit vertrouwen en onderzoek je eigen angsten en behoeften naar overheersing in de keten
 • Controle – elkaar in het partnership open en eerlijk aansturen en aanspreken op de geleverde prestaties
 • Coördinatie – het afstemmen van de eigen processen op die van de ander om de gezamenlijke prestaties te verbeteren
 • Integratie/Synergie – de GCWK speelt een belangrijke rol bij het tot stand brengen van synergie tussen samenwerkende partners
 • Afhankelijkheid en wederkerigheid – een wederzijdse afhankelijkheid in het partnership creëren doordat beide partijen gelijkelijk tijd en geld investeren in de relatie
 • Communicatie – continue en effectieve communicatie in het partnership, zodat beide partijen voortdurend op de hoogte zijn
 • Conflictafhandeling – snel en naar ieders tevredenheid conflicten afhandelen
 • Locatie – nabijheid van de partijen in het partnership, zodat er regelmatig face-to-face-communicatie kan plaatsvinden en er sterke persoonlijke relaties kunnen worden opgebouwd