Input


Samenwerking in complexe verbanden doet een continu beroep op de bijdrage/input van partners. Samenwerking tussen partijen ontstaat als beide partijen kunnen beschikken over elkaars middelen, mogelijkheden en/of kennis. In de samenwerking wisselen partners hulpbronnen  uit.

Partners maken samen een afweging of de investering en de opbrengsten (input) in redelijke verhouding tot elkaar staan. Het kan gaan om harde waarden die getalsmatig zijn uit te drukken, zoals kosten en opbrengsten of om zachte, zoals de waarde van de relatie zelf. In de samenwerking brengt ieder van de partners iets in en levert de samenwerking alle partijen iets op. Wat men inbrengt en wat de samenwerking oplevert, kan per partner verschillen.

Input Human Resources:

 • Uitwisseling van personeel
 • Expertise/ Kennis
 • Vaardigheden/competenties
 • Netwerk/partners/relaties
 • Reputatie

Input Financiële middelen

 • publieke middelen
 • subsidies
 • investeringsbijdragen van bedrijven
 • leningen
 • in-kind uren

Input Fysieke hulpmiddelen

 • Kapitaalgoederen (machines/apparatuur)
 • Een leeromgeving
 • Lokatie
 • Netwerkinfrastructuur

Input organisatorische hulpbronnen

 • Toegang tot netwerken
 • De inbreng van een reputatie
 • Toegang tot specifieke onderwijsmodellen
 • Cursussen
 • Abonnementen
 • Data en informatie
 • Procesbeschrijvingen en modellen

Input natuurlijke hulpbronnen

 • Land/grond/bodem
 • Grondstoffen
 • Energie/Water