Hoofdproces IWP Noordhorn


Inleiding

De innovatiewerkplaats (IWP), is de plek waar ondernemers, instellingen, overheid, bewoners, en studenten van diverse onderwijsinstellingen samenkomen voor de organisatie van de gezamenlijke projecten. De structuur van de innovatiewerkplaats is te definiëren als een netwerkorganisatie. Huizenga & De Vries (2009) onderscheiden de volgende kenmerken van een succesvolle netwerkorganisatie: Een effectieve netwerksamenwerking ontstaat wanneer de deelnemers in netwerkorganisaties, op alle besturingsniveaus, hun gezamenlijke doelen kunnen realiseren en tijdig kunnen reageren op vragen en verstoringen. Deelnemers moeten met elkaar, maar ook individueel als vertegenwoordiger van de eigen hiërarchische organisatie, besluitvormingsprocessen in de netwerkorganisatie snel vorm kunnen geven en kunnen sturen. […] Belangrijke waarden in deze organisaties zijn: zelfsturing, individuele ontplooiing en flexibilisering. Deze waarden zijn belangrijker dan directieve sturing via hiërarchie en komen tot uiting in de management- en gedragsstijl van leiding en medewerkers.

Hiernaast omvat de innovatiewerkplaats drie inhoudelijke kernelementen:

 • Initieel onderwijs: studenten en docenten verbinden met innovatieve ontwikkelingen door te werken aan authentieke projecten in innovatieve vraagstukken;
 • Regionale innovatie: curriculumontwikkeling en vernieuwing van opleidingen, zodat deze blijvend aansluiten bij ontwikkelingen in het werkveld;
 • Leven Lang Leren: studenten, docenten, ondernemers, instellingen, overheid en bewoners leren met en van elkaar; zij vormen lerende innovatieve netwerken en houden gezamenlijke studiebijeenkomsten.

De werkwijze van de Innovatiewerkplaats is circulair (zie figuur 1). Dit wil zeggen dat het werkproces een terugkerend proces is, waarbij de taken en rollen via een vloeiend systeem aan elkaar door worden gegeven. In iedere fase van het proces zijn diverse rollen gedefinieerd, die allemaal gerelateerd zijn aan de quadruple helix. In de innovatiewerkplaats wordt in nauwe samenwerking de gedeelde agenda vanuit de programma’s en onderliggende thema’s geconcretiseerd naar werkbare projecten. In de projecten krijgt iedere partner zijn eigen rol en doelstellingen. De netwerken worden gedeeld en met elkaar wordt de samenwerking verder vormgegeven, waarbij per project heldere afspraken gemaakt worden over (eind)resultaat en facilitering.

Fase 1 Signaleren ideeën en kansen

In deze fase worden vanuit Gebiedscoöperatie/ gebiedsdeals/ samenwerkingsverbanden (triple helix) projectvraagstukken opgehaald met aansluiting op de Kennis & Innovatie Agenda van de regio, De ideeën en vragen worden getoetst door de programma-aanjager en de manager innovatiewerkplaats (MIWP). Samen met de vragensteller wordt een afspraak gemaakt om het idee of de vraag te  verkennen en verder te concretiseren

 • Verkennen van de innovatie-ambities van ondernemers en maatschappelijke instellingen
 • Vragen, ideeen en kansen ophalen in de regio
 • Signaleren en inventariseren: wat is het probleem?
 • Vragen vastleggen
 • Vragen toetsen aan gedeelde agenda
 • Prioritering vanuit regio

Fase 2: Verdieping en analyse

In deze fase vindt een verdieping/analyse plaats van het projectidee. De volgende zaken worden verkend:

 • Partners en bestaande initiatieven, die  kunnen bijdragen aan het oplossen van het vraagstukken, betrekken bij het ontwikkelen van het project;
 • Formaliseren samenwerking partners
 • Opdracht vertalen naar de kennisinstellingen
 • Werkprogramma bouwen met taakverdeling en verantwoordelijkheden per stakeholder
 • Het projectvoorstel wordt met docenten en school besproken en verder geconcretiseerd en er wordt een koppeling met het curriculum van een of meerdere opleidingen gemaakt;
 • Communities bouwen en koppelen aan deelvragen
 • Valoriseren: in communities antwoorden vertalen in businessmodellen
 • Benodigde capaciteit, beoogde opleidingsniveaus, risico’s, markt haalbaarheid
 • (concurrentievervalsing), opschaling van de opdracht, slagingskans, planning,
 • financiële consequenties, subsidiemogelijkheden, pr-status, relatiebeheer,
 • gebiedsoverstijgende mogelijkheden en kansen, contacten met andere partijen voor
 • samenwerking, belangenverstrengeling, politieke- en bestuurlijke gevoeligheid;
 • Werving en selectie studenten
 • Analyseren: welke kennis is nodig?
 • Keuze voor een of meerdere schools maken
 • Procesmanager zoekt contact met onderwijsmakelaar
 • Vraagarticulatie met en door onderwijs (vertaling naar deelvragen)

Fase 3: Uitvoering

Het project gaat van start: De MIWP verbindt de planningen/ projectresultaten van de onderwijsinstellingen en bewaakt de planning en ieders inzet. De MIWP communiceert het tijdspad en verloop van het project met de partners. De projectleider (kunnen ook meerdere zijn) wordt het directe aanspreekpunt van de MIWP. Met en voor elkaar wordt het project uitgevoerd: de triple helix partijen uit de regio zijn actief met elkaar aan het werk en leren van en met elkaar. Studenten presenteren hun onderzoek(en) (proces/product/leerwinst) en dit wordt als ‘Resultaat’ opgeleverd.

 •  Ontwikkelen en toepassen: vormen van een lerende en innoverende community 
 •  Agenderen: een werkprogramma bouwen met taakverdeling en verantwoordelijkheden per stakeholder
 •  Kick -off organiseren
 •  Leerofferte/ onderzoeksopzet opleveren
 •  Uitvoering onderzoek/project

Fase 4 Oplevering en afronding

Deze fase kenmerkt zich door het overhandigen van het ‘Resultaat’ aan de opdrachtgever, en de evaluatie vindt plaats met alle partners uit de regio. De MIWP verwerkt deze in de eindevaluatie. De MIWP stelt de eindrapportage van de projectorder(s)/projectbeschrijving op zodat het totale overzicht inzichtelijk wordt. Essentieel is de check of de projecten ook daadwerkelijk bijdragen aan het grotere geheel binnen de regio. In de tussentijd worden de resultaten van de projecten in ieders organisatie ingezet, geïmplementeerd en geborgd, en het proces van de projecten geëvalueerd. Uit de eindevaluatie volgen wellicht interessante nieuwe kansen en projecten. Indien dit het geval is wordt fase 1 opnieuw gestart.

 • Reflectie
 • Evaluatie 
 • Kennistransfer:
 • Kennisverspreiding: het actief verspreiden van kennis via folders, workshops, cursussen en master classes, conferenties, nieuwsbrieven, tentoonstellingen, websites, social media
 • Kennisdoorwerking: bevorderen dat de kennis die wordt ontwikkeld zijn weg vindt in de dagelijkse praktijk
 • Publicatie
 • Curriculumontwikkeling (nieuwe keuzedelen en opleidingen) 
 • Kennis vastleggen
 • Successen vastleggen
 • Vervolgvragen definieren 
 • Valorisatie opbrengst ondernemer
 • Best practice beschrijven
 • Inbedden in onderwijs
 • Impact vaststellen
 • Opschalen
 • Overdraagbaarheid
 • Valideren: proces en resultaten monitoren, evalueren, bijstellen en documenteren
 • Stabiliseren, borgen en opschalen (start nieuwe cyclus)

[algemene opzet van een onderzoek][Primair proces IWP beschrijven]

[koppelen aan template Basecamp]

[Koppelen aan rol student/ meer structureren op basis van onderzoeksopzet]