De onderzoekscyclus


De Innovatiewerkplaats functioneert als een learning lab. Hier wordt gewerkt met lerende communities bestaande uit o.a. studenten, docenten, lectoren en ondernemers en andere stakeholders in de regio. In de communities wordt aan uiteenlopende vraagstukken gewerkt. Onder een community verstaan wij een groep mensen, rondom één thema, die regelmatig bijeenkomt, afspraken maakt, verantwoordelijkheidsgevoel naar elkaar heeft en samen aan projecten werkt. Vanuit een community wordt gewerkt aan nieuwe businessmodellen en prototypes.

Doordat op een regelmatige basis wordt samengewerkt met de ondernemers in de regio, zijn de actuele vraagstukken en uitdagingen bekend. Als er een uitdaging ligt die gebieds- of organisatie-overstijgend is dan wordt onderzocht of hiervoor een nieuwe community gestart kan worden. Dit begint met het organiseren van een bijeenkomst waar alle relevante stakeholders voor worden uitgenodigd.

Omdat de ketenaanpak een van de uitgangspunten is, zijn – als dit mogelijk is – de verschillende schakels uit de keten aanwezig, bijvoorbeeld een boer, transporteur, slachterij, slager en afnemer. Gezamenlijk wordt het probleem geanalyseerd en wordt toegewerkt naar een integrale en interdisciplinaire werkgroep, eventueel onderverdeeld in kleinere themagroepen die gekoppeld worden aan onderwijs en onderzoek binnen de kennisinstellingen. De kennisinstellingen draaien mee in de praktijk en leveren een meerwaarde voor de regio. De werkgroepen werken productgericht aan een businessmodel. Een productgroep heeft betrekking op een hanteerbaar, herkenbaar en samenhangend assortiment van producten. De precieze uitwerking kan per productgroep verschillen, afhankelijk van onder andere de bedrijfsstructuur in de betreffende sector, het type en de grootte van de bedrijven.

De lerende communities zijn een vorm van ‘Next education’. Vakmanschap en nieuwe competenties ontwikkelen zich mee met de vraag uit de arbeidsmarkt en maatschappij. Dit geldt tevens voor de kenniscreatie en er is een constant proces gaande van professionalisering. In een IWP komen studenten direct in aanraking komen met bedrijven, overheden en burgers( de maatschappij). Men kan geleerde theorie direct in de praktijk toepassen.

In elke fase van een transitie ontstaan onderzoeksvragen. Op dat moment wordt de onderzoekscyclus gestart. De cyclus is iteratief en bestaat uit 4 stappen:

Fase 1 Signaleren ideeën en kansen Verkennen van de innovatie-ambities van ondernemers en maatschappelijke instellingen
Vragen, ideeen en kansen ophalen in de regio
Signaleren en inventariseren: wat is het probleem?
Onderzoeksvragen vastleggen
Onderzoeksvragen toetsen aan gedeelde agenda
Prioritering vanuit regio
Fase 2: Verdieping en analyse Partners en bestaande initiatieven, die  kunnen bijdragen aan het oplossen van het vraagstukken, betrekken bij het ontwikkelen van het project. Voor toegepast onderzoek wordt aansluiting gezocht bij bestaande onderzoeksprogramma’s van kenniscentra, lectoraten, practoraten. Indien er geen programma is, wordt dit geinitiëerd vanuit de IWP/Regio
Formaliseren samenwerking partners
Opdracht vertalen naar de kennisinstellingen
Werkprogramma bouwen met taakverdeling en verantwoordelijkheden per stakeholder
Het projectvoorstel wordt met docenten en school besproken en verder geconcretiseerd en er wordt een koppeling met het curriculum van een of meerdere opleidingen gemaakt;
Communities bouwen en koppelen aan deelvragen
Valoriseren: in communities antwoorden vertalen in businessmodellen
Benodigde capaciteit, beoogde opleidingsniveaus
Werving en selectie studenten (zie: https://gebiedscooperatie.info/organisatie-rond-onderzoek/
Analyseren: welke kennis is nodig?
Keuze voor een of meerdere schools maken
Procesmanager zoekt contact met onderwijsmakelaar
Vraagarticulatie met en door onderwijs (vertaling naar deelvragen)
Fase 3: Uitvoering Ontwikkelen en toepassen: vormen van een lerende en innoverende community
Agenderen: een werkprogramma bouwen met taakverdeling en verantwoordelijkheden per stakeholder
Kick -off organiseren
Leerofferte/ onderzoeksopzet opleveren
Uitvoering onderzoek/project
Fase 4 Oplevering en afronding Reflectie
Evaluatie
Valorisatie
Vervolgvragen definieren
Best practice beschrijven
Impact vaststellen
Overdraagbaarheid
Valideren: proces en resultaten monitoren, evalueren, bijstellen en documenteren