De Gebiedsagenda (de gedeelde agenda van de regio)


De gebiedsagenda is de basis van de samenwerking in de regio. De gebiedsagenda is de gedeelde kennis- & innovatieagenda van de regio. Deze agenda wordt via een methodische aanpak periodiek getoetst en vastgesteld. De toetsing vindt plaats op basis van ontwikkelingen, ideeën en behoeften vanuit de regio.

Daarbij volgen we nauwlettend innovaties en trends gedreven vanuit  Europees, landelijk en regionaal beleid. Ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de agenda zijn innovaties en trends gedreven vanuit (EU-) beleid en commerciële of R&D ontwikkelingen  of anderzijds vanuit behoeften (individuele) partners uit het samenwerkingsverband. Verder wordt gekeken naar al bestaande initiatieven en wordt er afgestemd op bestaande (overheids-) plannen

Op basis van deze ontwikkelingen kan de bestaande Kennis- & Innovatieagenda bijgesteld worden. Dit leidt enerzijds tot een interne aanpassing(en) bij individuele partners: iedere partner actualiseert haar eigen strategisch beleid/koers. Anderzijds wordt de gedeelde regionale Kennis- en Innovatieagenda geactualiseerd met nieuwe gedeelde thema’s en programmalijnen.

Deze agenda is het startpunt voor het volgende proces, namelijk de daadwerkelijke samenwerking.

De leden van de Gebiedscoöperatie maken samen de innovatieagenda die ze willen voeren voor het gebied. De hoofdmoot van deze integrale agenda is het stimuleren van nieuwe groene businessmodellen:

  • Het (her) ontwerpen van een Regionale Voedselketen op een hoger schaalniveau vanuit het brede aspect van grondeigenaren (niet alleen boeren) en in samenspraak met de grootkeukens in en rond de stad Groningen (Food Factory).
  • Het organiseren van verwaarding van organisch afval (grondstof) in nieuwe ketens waarmee kostenverlagende bijdragen ontstaan voor duurzame economische ontwikkelingen.
  • Het ontwerpen van een maatschappelijke energieketen, rekening houdend met alle mogelijke bronnen, die past binnen natuur- en landschapskaders.
  • Het ontwerpen van nieuwe ketens binnen de circulaire landbouw of het nu kringlooplandbouw of natuur inclusieve landbouw wordt genoemd.
  • Zoeken naar nieuwe ‘verdien’ modellen met bestaande of nieuwe gewassen gelieerd aan de biobased-economy (gras, hennep, olifantsgras).
  • Nieuwe ontwikkelingen in de regio borgen binnen de kaders van vitaal platteland en sociale inclusiviteit.
  • En dit alles voor, met en door de ondernemers en bewoners van de regio Westerkwartier met hulp van kennisinstelling (meer dan 2.000 studenten hebben actief meegewerkt in de processen)

Deze businessmodellen moeten ten gunste zijn van een aantal andere doelstellingen van de agenda: 1) verlagen nadelige effecten voor klimaat en milieu 2) vergroten natuur- en landschapswaarden 3) vergroten inclusiviteit in de regio 4) vergroten positieve gezondheid in de regio en 5) vergroten van de kansen op een leven lang leren door een zeer sterke verbinding met het onderwijs op alle niveaus. Binnen alle agendapunten en doelstellingen bouwen we nieuwe bedrijven, ontwikkelen we nieuwe projecten en formeren we nieuwe coalities.

De gebiedsagenda is het toetsingskader voor de uitvoering van de activiteiten van de GCWK. De gebiedsagenda is dynamisch en gebaseerd op een voortdurende interactie met de regio.

Tijdens dit proces staan deze vijf vragen centraal:

  • Wat willen partijen met elkaar bereiken?
  • Waar hebben de actuele thema’s aanscherping van bestaande inzichten nodig?
  • Wat zijn de dringende kwesties die partijen de komende 15 jaar willen aanpakken?
  • Hoe kunnen partijen daarbij innovatie inzetten?
  • Waar ontbreekt het nog aan kennis om weloverwogen besluiten te kunnen nemen?