Dataverzameling


Dataverzameling

Kwalitatief onderzoek richt zich op de kwaliteit van de data door de nadruk te leggen op het begrijpen van een kleine onderzoeksgroep of een ander onderzoeksobject. Het eigen subjectieve perspectief kan hierin een belangrijke rol spelen. Kwantitatief onderzoek richt zich daarentegen op het verzamelen en analyseren van cijfermatige gegevens en gebruikt daarvoor een onderzoeksgroep met meer respondenten die zodoende een grotere kwantiteit aan data oplevert. Door de cijfermatige benadering ligt de nadruk niet op het begrijpen, maar op het verklaren van relaties tussen variabelen.

Als je onderzoek doet, moet je goed weten welke eigenschappen eigenlijk meespelen. Dit achterhaal je met kwalitatief onderzoek. Als je dan vervolgens uitzoekt hoe vaak het zich voordoet, spreek je van kwantitatief onderzoek. De gangbare volgorde is dus: eerst kwalitatief, daarna kwantitatief.

Voorbeelden van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden:

Kwantitatief Kwalitatief
Enquêtes Diepte-interview
Experimenteel onderzoek (Participerende) observatie
Monitoring Focusgroep
Gestructureerde interviews Casestudies

De onderzoeker is verantwoordelijk voor het zoeken van respondenten voor het onderzoek. In de praktijk blijkt dat kwantitatief onderzoek zelden een betrouwbare steekproef oplevert. Door enquete-moeheid komt er over het algemeen weinig respons binnen. De steekproef is nooit representatief waardoor aan het onderzoek geen betrouwbare conclusies kunnen worden verbonden. De voorkeur van de IWP Noordhorn gaat uit naar kwalitatief onderzoek. Voordeel van een interview is bovendien dat er doorgevraagd kan worden.

Als er desondanks toch gekozen wordt voor een enquete is de onderzoeker verantwoordelijk voor het zoeken van respondenten. De docent beoordeeld de enquete inhoudelijk. Enquetes kunnen door onderzoekers worden verspreid via social media.